Regulamin organizacyjny Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

 1. Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie działa w oparciu o:
 2. Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. /Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, art.13, zm. Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, zm. z 2001 r. Nr 13,poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41,poz. 364, zm. z 2004 r. Nr 11,poz. 96, zm. z 2004 r. Nr 261, poz. 2598, zm. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111/
 3. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach /Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 art. 11, zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, zm. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390/
 4. Uchwałę Nr VII/35/99 r. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wpisania do Rejestru Instytucji Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 5. Statut ob. od dnia 1 października 2002 r. /Uchwała Nr XLIII/442/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dn. 28 sierpnia 2002 r./
 6. Siedziba Oleskiej Biblioteki Publicznej zwanej dalej Biblioteką, znajduje się przy ulicy Brunona Aleksandra 5
 • Biblioteka używa pieczątki:

Oleska Biblioteka Publiczna Jakuba Alberta Pieloka

46-300 Olesno, ul. Aleksandra 5

 1. Na czele Oleskiej Biblioteki Publicznej stoi

W czasie jego nieobecności zastępstwo pełni pracownik wyznaczony zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.

Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt pracy Biblioteki.

         Do zadań Dyrektora należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Biblioteki.
 2. Planowanie polityki czytelniczej.
 3. Ustalanie projektu budżetu, regulaminu organizacyjnego oraz zakresów czynności dla pracowników.
 4. Nadzór instruktorski nad filiami.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości.
 6. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

 

 1. Struktura wewnętrzna Biblioteki.
 2. Wypożyczalnia i Czytelnia Główna.

Zakres działań:

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych: książek i wydawnictw periodycznych, dokumentów życia społecznego, zbiorów specjalnych w tym gromadzonych zbiorów audiowizualnych;
 • Ewidencjonowanie udostępnianych zbiorów;
 • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 • Techniczne przygotowanie książek do udostępniania;
 • Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • Współpraca ze stanowiskiem d.s. opracowania zbiorów w zakresie prowadzenia warsztatu informacyjnego Wypożyczalni;
 • Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i kulturalno-oświatowej poprzez: organizowanie wystaw, lekcji bibliotecznych, spotkań, prelekcji
 • Prowadzenie Ośrodka Wiedzy o Regionie
 1. Samodzielne stanowisko d.s. gromadzenia , opracowania i selekcji zbiorów

Zakres działań:

–  organizowanie i prowadzenie warsztatu księgozbioru i zbiorów audiowizualnych;

–  planowanie i gromadzenie zbiorów książkowych
i audiowizualnych dla Wypożyczalni Głównej i Filii;

 • dobór i zakup zbiorów książkowych i pozaksiążkowych;
 • ewidencjonowanie zbiorów Wypożyczalni Głównej i Filii Dziecięcej, a innych wpływów we współpracy z wyznaczonym pracownikiem OBP;
 • pełne opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów dla Wypożyczalni Głównej i Filii Dziecięcej, oraz częściowe dla pozostałych Filii;
 • współpraca w prowadzeniu warsztatu informacyjnego Wypożyczalni Głównej;
 • prowadzenie katalogów i informacji bibliotecznej w formie elektronicznej w zakresie uwarunkowanym wyposażeniem Biblioteki w sprzęt i oprogramowanie;
 • nadzór nad prowadzeniem selekcji i ewidencji ubytków Wypożyczalni Głównej i Filii Dziecięcej – prowadzenie rejestrów ubytków;
 • prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów i przygotowanie danych do sprawozdawczości w zakresie gromadzenia zbiorów;
 • Dyżury niedzielne zgodnie z harmonogramem;
 • Nadzór nad działalnością wydawniczą Biblioteki i informacja o zbiorach;
 1. Filie Biblioteczne

Filie Biblioteczne wchodzą w skład Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Podlegają bezpośrednio Dyrektorowi OBP.

Wykaz Filii:

 • Filia nr 1 dla Dzieci
 • Filia nr 3 w Bodzanowicach
 • Filia nr 4 w Borkach Wlk.
 • Filia nr 5 w Łomnicy

Zakres działalności:

 • organizowanie pracy Filii i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych;
 • propagowanie biblioteki i czytelnictwa w środowisku poprzez inicjowanie i stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem
 • udzielanie porad czytelniczych i informacji oraz ich rejestracja;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa w środowisku;
 • prowadzenie warsztatu służby informacyjnej i bibliograficznej;
 • zgłaszanie do Oleskiej Biblioteki Publicznej potrzeb finansowych, zaopatrzenia w sprzęt itp.
 • Udział w szkoleniach, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych;
 1. Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
 • Regulamin organizacyjny stanowi podstawę do dokonania podziału pracy i czynności pomiędzy pracowników Biblioteki.
 • Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika Biblioteki Publicznej w Oleśnie określa dyrektor w drodze zarządzenia ustalającego regulamin pracy Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

Metryczka
 • wytworzono:
  2020-07-15 16:50:50
  przez: Halina Szklanny
 • opublikowano:
  2020-07-15 16:50:50
  przez: Halina Szklanny
 • zmodyfikowano:
  2020-07-27 17:15:36
  przez: Halina Szklanny
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 672
Rejestr zmian
 • modyfikacja strony
  2020-07-27 17:15:36
  przez: Halina Szklanny
 • modyfikacja strony
  2020-07-27 17:14:59
  przez: Halina Szklanny
 • modyfikacja strony
  2020-07-27 17:14:59
  przez: Halina Szklanny
 • modyfikacja strony
  2020-07-27 17:13:20
  przez: Halina Szklanny
 • modyfikacja strony
  2020-07-16 16:22:34
  przez: Halina Szklanny
 • modyfikacja strony
  2020-07-16 16:22:24
  przez: Halina Szklanny
 • utworzenie strony
  2020-07-15 16:50:50
  przez: Halina Szklanny

« Powrót do poprzedniej strony