Regulamin organizacyjny Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie – Aneks

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

z dnia 26 maja 2008r.

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie oraz zmiany schematu organizacyjnego

 

Na podst. § 14 Statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

 

zarządzam:

§ 1

 1. W punkcie V. Struktura wewnętrzna Biblioteki dodać ust.. 4 o brzmieniu:
  4. Główna Księgowa odpowiada za:

  1. sporządzanie projektów budżetu i sprawozdań z ich wykonania,
  2. prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności z tytułu niedoborów i szkód
  4. prowadzenie ewidencji analitycznej, zakupów materiałów, usług, sprzedaży, inwestycji,
  5. prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych,
  6. windykacja należności i roszczeń występujących na kontach rozrachunkowych,
  7. prowadzenie wszelkich czynności związanych wynagrodzeniami pracowników:
   • gospodarka funduszem wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat,
   • wszelkie sprawy związane z wypłatą zasiłków rodzinnych oraz
   •  świadczeń z tytułu ubezpieczeń (ZUS),
   • ewidencja zarobków, wydawanie pracownikom zaświadczeń i potwierdzeń,
   • dokumentacja emerytalno – rentowa,
   • egzekucja z wynagrodzenia pracowników na podstawie
   • orzeczeń uprawnionych organów,
   • kontrola oświadczeń – naliczanie i pobór podatków,
   • sporządzanie zestawień dla celów bankowych i potrzeb własnych
 1. naliczanie odpisów i realizacja Świadczeń Urlopowych,
 2. stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją ustaloną przez dyrektora

§ 2

Zmienić Schemat Organizacyjny Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie poprzez uwzględnienie zapisów § 1.
Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dodać punkt IX o brzmieniu:

IX.

  1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna ustalona zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
  2. W bibliotece obowiązuje bez dziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

§ 4

Dodać punkt X o brzmieniu:

X.

Zasady planowania i przeprowadzania kontroli określa regulamin kontroli ustalony zarządzeniem dyrektora.

§5

Dodać punkt XI o brzmieniu:

XI.

Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja ustalona zarządzeniem dyrektora

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  2020-07-27 17:24:27
  przez: Halina Szklanny
 • opublikowano:
  2020-07-27 17:24:27
  przez: Halina Szklanny
 • zmodyfikowano:
  2020-07-27 17:24:27
  przez: Halina Szklanny
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 550
Rejestr zmian
 • utworzenie strony
  2020-07-27 17:24:27
  przez: Halina Szklanny

« Powrót do poprzedniej strony