Regulamin organizacyjny 2020

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej
z dnia 16 lipca 2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka , zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Oleskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2

Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
Biblioteka – rozumie się przez to Oleską Bibliotekę Publiczną;
dyrektor – rozumie się przez to dyrektora Biblioteki;
komórka – rozumie się przez to dział, filię lub samodzielne stanowisko;
pracownik – rozumieć przez to należy wszystkich pracowników Biblioteki, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

1. Oleska Biblioteka Publiczna realizuje określone w jej statucie zadania polegające na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów bibliotecznych, udostępnianiu zbiorów, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzeniu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz organizowaniu działalności służącej rozwojowi czytelnictwa i popularyzacji wiedzy.
2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki, dyrektor wydaje akty prawne: zarządzenia, instrukcje, wytyczne, pisma okólne i inne.


§ 4

1. W skład Biblioteki  wchodzą następujące  komórki:
Główny Księgowy
Samodzielne Stanowisko do spraw Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów;
Wypożyczalnia Główna,
Filie biblioteczne:
a) Filia dla Dzieci,
b) filia w Bodzanowicach,
c) filia w Borkach Wielkich ,
d) filia w Łomnicy,
2. Strukturę organizacyjną Biblioteki obrazuje schemat, który stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu.

 

§ 5

1. Dyrektor Biblioteki zarządza Biblioteką i kieruje całokształtem jej działalności, podejmuje decyzje zgodnie z zakresem działania Biblioteki, decyduje o sprawach personalnych, zaszeregowaniu pracowników, przyznawaniu nagród i premii z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Za wykonanie zadań pracownicy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem.
III. ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

§ 6

Do zadań wszystkich komórek, w zakresie należącym do ich właściwości, należy w szczególności:
inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych zapewniających jak najlepszą oraz terminową realizację przypisanych zadań;
organizowanie i wykonywanie zadań określonych w planie pracy;
inicjowanie różnorodnych form współpracy z instytucjami działającymi na terenie miasta;
współdziałanie z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami;
usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć dla ochrony dóbr Biblioteki;
opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;
zachowanie w tajemnicy dostępnych danych osobowych.

§ 7

1. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek:
sumiennego i terminowego oraz zgodnego z przepisami wykonywania powierzonych im zadań;
przestrzegania dyscypliny pracy i zasad jej bezpieczeństwa;
przestrzegania zasad etyki zawodowej, a szczególnie zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, przełożonymi i współpracownikami;
dbałości o wszelki majątek Biblioteki;
rozliczania się z wykonywanych zadań bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki.
2. Szczegółowe zadania pracowników określają ich zakresy czynności.
3. Pracownicy Biblioteki są uprawnieni do podpisywania pism w ramach udzielonego im upoważnienia;

§ 8

1.Pracownicy mogą być delegowani do wykonania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki.
2. Polecenia wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor.
3. Cel i zakres czynności służbowych w czasie wyjazdu służbowego określa dyrektor.
4. Pracownik składa sprawozdanie z wyjazdu służbowego.
IV. KOMPETENCJE I ZADANIA KOMÓREK

§ 9

Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej:
1. odpowiada za:
a) majątek OBP,
b) pełną realizację celów i zadań Biblioteki,
c) należytą organizację pracy w Biblioteki,
d) właściwy dobór pracowników,
e) realizację planu finansowego Biblioteki,
f) całość spraw kadrowych:
– prowadzi sprawy w zakresie zatrudnienia;
– prowadzi akta osobowe pracowników;
– prowadzi ewidencję zatrudnionych;
– egzekwuje dyscyplinę czasu pracy;
– sporządza wszelkie dokumenty i prowadzi rejestry z zakresu spraw pracowniczych;
2. nadzoruje i kontroluje:
a) funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w Biblioteki,
b) prawidłowość, terminowość i celowość wykonywanych zadań;
3. organizuje i planuje:
a) sieć biblioteczną na terenie gminy dążąc poprzez wprowadzenie m.in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszych efektów oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo,
b) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami;
4. ustala:
a) plany i kierunki działania,
b) wewnętrzne akty prawne (zarządzenia, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, instrukcje i inne);
5. podpisuje pisma i składa oświadczenia w imieniu Biblioteki;
6. może na piśmie upoważnić pracownika Biblioteki, do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń określając zakres jego umocowania;
7. w zakresie spraw organizacyjnych
a) obsługa sekretariatu;
b) prowadzi sprawy kancelaryjne w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji, organizowania obiegu pism i prowadzenia ewidencji zarządzeń i komunikatów wewnętrznych, podawania do wiadomości zainteresowanych komórek zarządzeń, okólników, instrukcji, informacji, itp.;
c) prowadzi ewidencję dokumentów kontroli zewnętrznych oraz przechowuje protokoły, pisma pokontrolne i odpowiedzi;
d) prowadzi dokumentację działalności i sprawozdawczości biblioteki;
8. w zakresie spraw gospodarczych:
a) zapewnienie uprawnionym pracownikom środków czystości, sprzętu i odzieży ochronnej i roboczej,
b) zapewnienie właściwych warunków bhp i p.poż. oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą, uszkodzeniem, itp.,
c) utrzymania maszyn i urządzeń w stałej sprawności oraz ich naprawa i konserwacja,
d) zakup materiałów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznymi regulującymi udzielanie przez Bibliotekę zamówień publicznych nie podlegających tej ustawie.

§ 10

1. Główny Księgowy wykonuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych oraz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową, przygotowanie projektu planu finansowego i  realizację planu finansowego
2. Do zadań Głównego Księgowego  należy w szczególności:
1) nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki,
2) rozliczenie budżetu na zasadach ustalonych dla instytucji kultury;
3) w sprawach majątkowych składanie oświadczeń woli wspólnie z Dyrektorem;
4) organizowanie obiegu dokumentów finansowych;
5) prowadzenie kontroli finansowej;
6) opiniowanie wszystkich spraw dotyczących zagadnień finansowych Biblioteki;
7) sprawozdawczość finansowa;
8) kontrola i nadzór nad pracami inwentaryzacyjnymi składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe jej rozliczenie,
9) stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją ustaloną przez dyrektora;
10) prowadzenie wszelkich czynności związanych z wynagrodzeniami pracowników;
11) wykonywanie innych prac wynikających ze szczegółowego zakresu czynności

§ 11

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów należy w szczególności:
kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska we współpracy z bibliotekami całej sieci;
gromadzenie materiałów bibliotecznych o ponadlokalnym zakresie i zasięgu, rozmiarach i treści (literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych);
opracowywanie wymienionych w pkt 2 materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami;
prowadzenie poradnictwa z zakresu zadań działu dla filii bibliotecznych;
prowadzenie, aktualizowanie i nadzór nad komputerowymi katalogami;
nadzór nad gospodarką zbiorami w całej sieci;
przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów;
aktualizacja strony internetowej Biblioteki;
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu komputerowego bibliotek;
koordynowanie budowy katalogów i administrowania bazami danych

§ 12

Do zadań Wypożyczalni Głównej należy w szczególności:
aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników;
pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, dokumentowanie życia miasta i gminy Olesno (opracowywanie Oleskiej Regionalnej Bibliografii Internetowej, Kartoteki zagadnieniowej i zestawień bibliograficznych);
udostępnianie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych (literatury pięknej, popularnonaukowej, naukowej, zbiorów regionalnych, obcojęzycznych, audiowizualnych) w formie wypożyczeń poza bibliotekę w wypożyczalni oraz na miejscu w czytelni biblioteki;
opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych;
umożliwienie czytelnikom korzystania z krajowych zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne i korzystania z zasobów Internetu;
upowszechnianie i popularyzacja czytelnictwa poprzez:
a) prowadzenie spotkań autorskich, odczytów, konkursów, promocji książek i zbiorów,
b) działalność wystawienniczą,
c) organizowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych,
d) prowadzenie przysposobienia bibliotecznego;
bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji;
świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników biblioteki;
prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych;
konserwacja zbiorów bibliotecznych;
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w realizacji zadań wynikających z pracy;
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z pracy.

§ 13

Do zadań Filii dla Dzieci należy w szczególności:
gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dla dzieci i młodzieży;
prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych Filii;
prowadzenie służby informacyjno-bibliograficzną;
organizowanie i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą;
realizacja zadań z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się animacją kulturalną i edukacją dzieci i młodzieży;
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w realizacji zadań wynikających z pracy Filii;
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z pracy Filii;
udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników;
opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych;
świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników biblioteki.

§ 14

Do zadań sieci filii bibliotecznych należy w szczególności:
gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
współdziałanie z pracownikiem do spraw gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów w zakresie    gromadzenia materiałów bibliotecznych zgodnych z potrzebami użytkowników;
upowszechnianie oraz popularyzacja czytelnictwa poprzez prowadzenie różnorodnych form i metod pracy m.in. spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, szkoleń;
umożliwienie użytkownikom korzystania z zasobów Internetu;
świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników biblioteki;
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z pracy Filii;

§ 15

Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu.
Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z jego zakresu działania, nie objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 16

Prawo do udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi.
Dyrektor może upoważnić innego pracownika Biblioteki do udzielania informacji.

§ 17

Postępowanie w sprawach tajnych i poufnych normują odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.

§ 19

Rejestr skarg i wniosków obywateli prowadzi dyrektor.

§ 20

Zasady planowania i przeprowadzania kontroli zarządczej określa regulamin ustalony zarządzeniem dyrektora.

§ 21

Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja ustalona zarządzeniem dyrektora.

Metryczka
 • wytworzono:
  2020-07-29 11:43:23
  przez: Halina Szklanny
 • opublikowano:
  2020-07-29 11:43:23
  przez: Halina Szklanny
 • zmodyfikowano:
  2020-07-29 11:48:21
  przez: Halina Szklanny
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 602
Rejestr zmian
 • modyfikacja strony
  2020-07-29 11:48:21
  przez: Halina Szklanny
 • utworzenie strony
  2020-07-29 11:43:23
  przez: Halina Szklanny
Załączniki

Dodane do strony


 • Regulamin organizacyjny 2020

  Szczegóły

  Data utworzenia
  2020-07-29 11:48:15
  Rozmiar pliku
  105.72 kB
  Ilość pobrań
  383
  Autor wpisu
  Halina Szklanny

  Rejestr zmian

  Data zmian
  2020-07-29 11:48:21
  Rodzaj akcji
  Dodanie pliku do strony
  Autor zmian
  Halina Szklanny

Usunięte ze strony


 • Regulamin organizacyjny 2020

  Szczegóły

  Nazwa pliku
  Regulamin-organizacyjny-2020.doc
  Data utworzenia
  2020-07-29 11:37:50
  Rozmiar pliku
  73 kB
  Ilość pobrań
  0
  Autor wpisu
  Halina Szklanny

  Rejestr zmian

  Data zmian
  2020-07-29 11:48:21
  Rodzaj akcji
  Usunięcie pliku ze strony
  Autor zmian
  Halina Szklanny
  Data zmian
  2020-07-29 11:43:23
  Rodzaj akcji
  Dodanie pliku do strony
  Autor zmian
  Halina Szklanny

« Powrót do poprzedniej strony