Deklaracja dostępności strony internetowej

Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekaolesno.ebip24.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.07.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 27.07.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 27.07.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 27.07.2020

Treści lub funkcje niedostępne:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (powód: niektóre pliki zostały wytworzone w formacie, który uniemożliwia dostępność cyfrową)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ilona Gnacy, adres e-mail: obp@olesno.pl , telefon: 343582030.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności aktualnie trwają prace nad konwersją plików aby były dostępne cyfrowo

Metryczka
 • wytworzono:
  2020-07-27 16:23:43
  przez: Halina Szklanny
 • opublikowano:
  2020-07-27 16:23:43
  przez: Halina Szklanny
 • zmodyfikowano:
  2021-03-12 14:17:05
  przez: Ilona Gnacy
 • podmiot udostępniający:
  Oleska Biblioteka Publiczna
  odwiedzin: 2028
Rejestr zmian
 • modyfikacja strony
  2021-03-12 14:17:05
  przez: Ilona Gnacy
 • modyfikacja strony
  2021-03-12 14:16:18
  przez: Ilona Gnacy
 • modyfikacja strony
  2020-07-27 16:23:49
  przez: Halina Szklanny
 • utworzenie strony
  2020-07-27 16:23:43
  przez: Halina Szklanny

« Powrót do poprzedniej strony